The Roman-Urdu Journal

The Roman-Urdu Journal

4.11 - 1251 ratings - Source

AkWr men Roman ka ek baiyan aur a#39;umda faida, main aur zahir kiya chahta hiin ; jo mushtaqan i Farsi ke waste bhi ... aur am alfaz ki bhi tahqiq agar ki jawe : to alfaz i zaban-zad khas o , am, lughat aur dikshauri se bahut mutafawat honge.


Title:The Roman-Urdu Journal
Author:
Publisher: - 1878
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming