Human Resource Management Conference Proceeding Belgrade 2014 Zbornik radova HR konferencije Beograd 2014

Human Resource Management Conference Proceeding Belgrade 2014 Zbornik radova HR konferencije Beograd 2014

4.11 - 1251 ratings - Source

U Beogradu u prostorijama Visoke Aikole modernog biznisa 23.10.2014. godine, odrA¾ana je treA‡a nauAno-struAna HR konferencija: a€žUpravljanje kvalitetom ljudskih resursa a€“ savremeni trendovia€œ. Konferenciji je prisustvovalo viAie od 30 uAesnika, iz nauke i struke, a istu je otvorio dr Nenad IvaniAieviA‡, drA¾avni sekretar Ministarstva za rad, zapoAiljavanje, boraAka i socijalna pitanja Republike Srbije. Zbornik radova sa konferencije u kome je svoje uAeAiA‡e uzelo oko 60 autora iz 40 institucija: Aak deset razliAitih univerziteta (Univerzitet Singidunum, Univerzitet Metropolitan, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, DrA¾avni univerzitet u Novom Pazaru, Megatrend univerzitet, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet Educons, Alfa univerzitet i University American College Skopje), osam visokih Aikola (Visoka poslovna Aikola strukovnih studija u Beogradu, Visoka Aikola modernog biznisa, Visoka turistiAka Aikola strukovnih studija, Visoka Aikola za poslovnu ekonomiju i preduzetniAitvo, Visoka Aikola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaAa i trenera - Subotica, Visoka poslovna Aikola strukovnih studija u Novom Sadu, Visoka poslovna Aikola strukovnih studija u Blacu i Visoka tehniAka Aikola strukovnih studija), te nekoliko eminentnih preduzeA‡a (PoAita Srbije, Hotel Best Western Hotel Anumadija, Siemens, Telekom Srbija a.d.). Ogroman doprinos radu konferencije dali su i predstavnici drA¾avne uprave i javnih sluA¾bi, a meA‘u njima posebno se istiAu predstavnici OpAitine VraAar, OpAitine Budva, Gradske uprave Grada PanAeva, Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, Doma zdravlja Novi Sad, Centra za zaAititu A¾rtava trgovine ljudima, Centra za porodiAni smeAitaj i usvojenje, GerontoloAikog centra Beograd.Quality management of human resources - temporary trends Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa a€“ savremeni trendovi ... In other words, E-HRM forces a€œtraditionala€ HR professionals to rethink and redefine policies and practices and, indeed, their own profession [Zafar, 2009]. ... The question remains whether HRIS has fulfilled its promise. ... [2] Dessler G. (2000) Human resource management 8th Edition, Prentice Hall International Inc. [3] Boxall, P., Purcell, J. and Wright, P. (2007)anbsp;...


Title:Human Resource Management Conference Proceeding Belgrade 2014 Zbornik radova HR konferencije Beograd 2014
Author:
Publisher:Association of Economists and Managers of the Balkans - 2014-12-28
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming