3D Studio Max 4. Multimedia si modelare asistata

3D Studio Max 4. Multimedia si modelare asistata

4.11 - 1251 ratings - Source

De la prima sa apariApie Arn 1996, avAcnd numeroae premii AŸi distincApii internaApionale, 3D Studio Max permite crearea de efecte vizuale, animare AŸi modelare avansatAƒ a obiectelor, fiind cel mai bine vAcndut produs de graficAƒ 3D din ultimii ani. Prin numeroasele sale facilitAƒApi adAƒugate cu fiecare versiune, prin interfaApa intuitivAƒ AŸi datoritAƒ uAŸurinApei Arn utilizare, programul deschide noi orizonturi de performanApAƒ AŸi flexibilitate creatorilor de modele AŸi animaApii 3D pe calculator. a€œ3D Studio Max 4. Multimedia AŸi modelare asistatAƒa€ are un pronunApat caracter didactic a€“ aplicativ AŸi vine Arn sprijinul celor care doresc sAƒ utilizeze programul 3D Studio Max Arn simularea proceselor reale, Arn proiecte de cercetare, realizare de animaApii, elemente de web design, filme sau reclame. Cartea se concentreazAƒ asupra principalelor aspecte ale modelAƒrii, renderizAƒrii AŸi animAƒrii obiectelor, programul fiind prezentat atAct din punct de vedere teoretic, cAct AŸi prin prisma aplicaApiilor concise, care conduc cititorul pas cu pas la rezolvare. ExplicaApiile sunt ArnsoApite de numeroase capturi de ecran, ce ilustreazAƒ diverse elemente ale programului. Beneficiind de o prezentare gradualAƒ a informaApiei, structuratAƒ Arn 6 capitole cu elemente teoretice AŸi 20 de aplicaApii, cartea se constituie Arntr-un ghid util ArncepAƒtorilor sau celor cu experienApAƒ Arn utilizarea programului 3D Studio Max.... asemAƒnAƒtor lui Auto Secondary, opApiunile fiind, Arn general, aceleaAŸi. De obicei, cele douAƒ efecte se folosesc ArmpreunAƒ. Efectul Manual Secondary este prezentat Arn Figura 11.6: Fig.11.6 Efect LENS, de tip Manual Secondary Efectul Star este.


Title:3D Studio Max 4. Multimedia si modelare asistata
Author:Ionut Gabriel GHIONEA
Publisher:Ionut Ghionea - 2002-07-30
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming